Visi paziņojumi, tehniskā informācija un ieteikumi, kas tiek uzrādīta ir uzskatāma par ticamu, taču negarantējam to precizitāti un/vai pilnīgumu. Lietotājs, veicot izvēli, noska produktu piemērotību savam konkrētajam mērķim atsevišķi vai kombinācijā ar citiem produktiem, un uzņemas visu risku un atbildību saistībā ar tiem. Tiek darīts viss, lai nodrošinātu kataloga satura precizitāti pirmavotam.